XML.com

XML.com
  Home | Resources | FAQs |
    
Essentials > Xlink :: 1
  Resource Centers
XLINK คืออะไร
ลิ้งค์พื้นฐานใน XML
ATTRIBUTE
เลียนแบบ HTML
ลิ้งค์เพิ่มขยายใน XML
 
DownLoad MSWord
XLINK คืออะไร

เป็น แอพพริเคชั่นตัวหนึ่งของ XML ที่มีความสามารถในการทำลิงค์ให้กับเอกสาร XML ได้เช่นเดียวกับการลิงค์ที่เราเคยชินใน HTNL แต่มีความแตกต่างตรงความสามารถที่มากกว่า HTML ของ Xlink คือ

  • สามารถทำลิงค์ไปยังทรัพยากรได้มากกว่าหนึ่ง
  • สามารถทำลิงค์ในเอกสารที่ไม่สามารถลิงค์กับข้อความได้
  • เป็นลิงค์ที่ชาญฉลาดสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถกรองเฉพาะรายการลิงค์ที่ต้องการได้
  • สามารถลิงค์ได้ตามรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามาระสนับสนุนการทำลิงค์ เช่น รูปภาพ เป็นต้น

การสร้างลิงค์ด้วย Xlink มี 2 ชนิด คือ ลิงค์พื้นฐาน(simple link) และลิงค์เพิ่มขยาย(Extended Link) ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อมาปรับปรุงการสร้างลิงค์ของ HTML และจัดเตรียมพลังความสามารถที่สูงกว่า และขยายความสามารถได้ตามความต้องการซึ่งผู้สร้าง XLink ได้สร้างขึ้นมาตามเป้าประสงค์ต่อไปนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 Xlink ควรจะสามารถนำมาใช้บนอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง เป้าประสงค์นี่เกี่ยวพันโดยตรงกับแนวคิดลิงค์พื้นฐานที่มีอยู่ใน XML และยังสนับสนุนแนวคิดการใช้งาน Xlink บน อินเตอร์เน๊ทได้โดยง่าย โดยไม่คำนึงว่ามันจะนำความสามารถใหม่มาใช้

เป้าประสงค์ที่ 2 Xlink ควรจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งลิงค์ภายในโดเมนและลิงค์ภายในแอพพริเคชั่นซอฟต์แวร์ของคลาส เป้าประสงค์นี้แสดงความเป็นไปได้ที่ Xlink นี้สามารถขยายความสามารถเกินกว่าที่จะใช้กับเว็บแอพพริเคชั่น ดังนั้นในจึงต้องยืดหยุ่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ทำงานภายในแอพพริแคชั่นของซอฟต์แวร์อันหลากหลาย

เป้าประสงค์ที่ 3 ภาษาที่ใช้กับ Xlink ควรเป็น XML Xlink เป็นแอพพริแคชั่นตัวหนึ่งของ XML เป้าประสงค์นี้ไม่ได้ต้องการสร้างภาษาขึ้นมาใหม่ แต่ต้องการสร้าง Vocabulary ของ XML ด้วยการใช้ภาษา XML ซึ่ง Xlink นำมาใช้ในการสร้างโครงสร้างและรูปแบบ และไม่ต้องการให้ผู้สร้างหรือผู้ออกแบบแอพพริแคชั่นซอฟต์แวร์ต้องเรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก

เป้าประสงค์ที่ 4 การออกแบบ Xlink ควรสามารถเตรียมการได้อย่างรวดเร็ว เป็นความจริงที่ตัวผู้สร้าง Xlink ขึ้นมาเองก็เข้าใจว่าถ้าหากมันไม่สามารถทำงานได้เร็วแล้ว องค์กรหรือผู้ผลิตรายอื่นก็ต้องหาวิธีการสร้างลิงค์ของตัวเองขึ้นมา ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการทำให้เป็นมาตรฐานเปิดของภาษา XML

เป้าประสงค์ที่ 5 การออกแบบ Xlink ต้องมีรูปแบบเฉพาะและรัดกุม เป้าประสงค์นี้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของภาษา XML ซึ่งผู้ออกแบบรู้ดีว่าถ้านำมาใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมแล้ว ต้องทำให้มันง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งาน ดังนั้นผู้ออกแบบจึงตัดส่วนที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งไป โดยเน้นเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องมี และทำให้มีขนาดเล็กที่สุดที่เป็นไปได้

เป้าประสงค์ที่ 6 Xlink ควรเป็นภาษาที่มนุษย์อ่านได้ สาเหตุที่ว่า Xlink ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการใช้ XML ดังนั้นมันควรง่ายต่อการทำความเข้าใจ นั้นคือ Xlink ควรมีความง่ายเพียงพอที่มนุษย์จะสามารถอ่านเข้าใจได้ และควรอ่านได้โดยไม่ต้องมีการถอดรหัสที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 7 Xlink อาจจะอยู่ภายนอกเอกสารในที่ที่มีทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้ร่วมอยู่ เป้าประสงค์นี้เกี่ยวพันโดยตรงกับการขยายขีดความสามารถของภาษา Xlink ซึ่งเห็นได้จาก Xlink ได้ก้าวข้ามการสร้างลิงค์แบบทางเดียวของ HYML และมีความสามรถจัดเตรียมลิงค์จากจุดหนึ่งไปยังหลายๆจุดที่เป็นทรัพยากร ดังนั้นจึงเป็นเป้าประสงค์สำคัญอันหนึ่งที่ผู้ออกแบบ Xlink ควรจดจำ

เป้าประสงค์ที่ 8 Xlink ควรจะแทนโครงสร้างและความหมายของลิงค์ ผู้ออกแบบไม่เพียงแต่ต้องจัดเตรียม Xlink เป็นเครื่องมือในการสร้างลิงค์ XML แต่ลิงค์ที่ใช้ Xlink ยังต้องสามารถนิยามความหมายของลิงค์ และแสดงความสัมพันธ์ของอ็อบเจ๊ก หรือทรัพยากรที่มันติดต่ออยู่ เพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ลิงค์ใช้

เป้าประสงค์ที่ 9 Xlink ต้องใช้งานได้ เนื่องจาก Xlink ต้องอ่านเข้าใจได้ง่ายโดยมนุษย์ และง่ายต่อผู้สร้าง นอกจากนี้ยังต้องนำมาใช้งานได้ง่ายต่อการพัฒนาแอพพริแคชั่น ผู้ออกแบบภาษาจึงต้องทำให้สามารถใช้งานได้ในวงกว้างและง่ายต่อการนำไปใช้ ดังนั้นแอพพริเคชั่นใช้ Xlink เพิ่มขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเข้าใกล้เป้าประสงค์มากขึ้นเท่านั้น

ลิ้งค์พื้นฐานใน XML

 
 
Contact Us | Our Mission | Privacy Policy | Advertise With Us | Site Help
Copyright © 2002 Copy เค้ามาจาก www.xml.com จะได้ดูเหมือนๆกัน