XML.com

XML.com
  Home | Resources | FAQs |
    
  Resource Centers
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
XML กับ EDI

การนำ XML ไปประยุกต์ใช้จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง และทำได้อย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ทางด้านเทคนิค เพื่อการนำ XML ไปใช้งานกับ EDI ในระบบมาตรฐานสากล

 

1. ความหมายของ XML/EDI

  2. ขอบเขตของ XML/EDI
  3. เทคโนโลยีพื้นฐานของ XML/EDI
  4. ส่วนประกอบของ XML/EDI
  5. กระบวนการจัดวางระบบ

 
 
Contact Us | Our Mission | Privacy Policy | Advertise With Us | Site Help
Copyright © 2002 Copy เค้ามาจาก www.xml.com จะได้ดูเหมือนๆกัน